นายอนุชา เผยรายชื่อ 6 จังหวัด เตรียมแจกคนละ 2000

เตรียมแจกคนละ 2000

นายอนุชา เผยรายชื่อ 6 จังหวัด เตรียมแจกคนละ 2000

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ที่ทำเนียบรั ฐ บ าล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆ ษ กประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมั ติโครงการเยียวย านายจ้า งและผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผ ลกร ะท บจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุ ดและเข้ มงวด กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร)

เตรียมแจกคนละ 2000

กรอบวงเ งิ นจำนวน 2,519.38 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับคว ามเ ดื อ ดร้ อน ได้แก่ นายจ้า งและผู้ประกันตน มาตรา 33 ใน 4 ประเภทกิจการ ได้แก่

กิจการก่อสร้าง กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร กิจการศิลปะ คว ามบันเทิงและนันทนาการ และกิจการกิจกร รมการบริการด้านอื่น ที่ได้รับผ ล ก ระท บ

นายอนุชากล่าวว่า หลักเกณ ฑ์และเงื่ อนไขการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 1.นายจ้า งที่อยู่ในฐานข้อมูลประกันสังคม ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 หรือนายจ้ างที่ขึ้นทะเ บี ย นใหม่ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน-30 กรกฎาคม 2564 จำนวน 41,940 ราย

เตรียมแจกคนละ 2000

โดยจะได้รับเ งิ นเยียวย าในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้ างหนึ่งคน สูงสุ ดไม่เกิน 200 คนต่อแห่ง และ 2.ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 663,916 ราย จะได้รับเ งิ นเยียวย าในอัตรา 2,000 บาทต่อคน

ทั้งนี้กร ณีที่ผู้ประกันตนทำงานกับนายจ้ างม ากกว่า 1 ราย ให้มีสิทธิได้รับเ งิ นเยียวย าเพียงครั้งเดียวในอัตรา 2,000 บาท

สำหรับวิธีการจ่ายเ งิ นเยียวย านั้น กร ณีบุคคลธรรมดาและผู้ประกันตนมาตรา 33 จะโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเ ลขบัตรประชาชน

กร ณีนายจ้ างที่เป็นนิติบุคคล สำนักงานประกันสังคมจะโอนเข้าบัญชีเ งิ นฝากต ามที่นายจ้างแจ้ง หรือตามวิธีการอื่น ที่กระทรวงแรงงานกำหนด โดยเริ่มโอนเ งิ นเยียวย าครั้งแรกภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และโอนเ งิ นซ้ำทุกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

นายอนุชากล่าวว่า ที่ประชุม ครม. ยังมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคม เร่งลงทะเ บี ย นนายจ้า ง และให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตรวจสอบนิติสัมพั นธ์คว ามเป็นนายจ้ างลูกจ้างของนายจ้างที่ขึ้นทะเ บี ย นประกันสังคมรายใหม่ในช่วงวันที่ 29 มิถุนายน-30 กรกฎาคม 2564 เพื่อยืนยันว่ามีการประกอบธุรกิจและมีการจ้างงานต ามจำนวนที่แจ้งขึ้นทะเ บี ย นประกันสังคมไว้จริง รวมทั้งเร่งประชาสัมพัน ธ์ให้นายจ้างรายใหม่ลงทะเ บี ย นเข้าสู่ระบบประกันสังคมม ากขึ้นด้วย

ขอบคุณที่มาจาก siamtoday

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *