ภาพล่าสุด คนแห่นอนข้างรั้ววัด ไม่มีทางเลือกแ ล้ว

คนแห่นอนข้างรั้ววัด

ภาพล่าสุด คนแห่นอนข้างรั้ววัด ไม่มีทางเลือกแ ล้ว

เรียกได้ว่าเป็นภาพที่ได้รับการพูดถึงอย่างมากเลยนะคะในโลกโซเชียล เมื่อ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานและภาพสถานกา รณ์ประชาชนจำนวนม าก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แห่พากันไปนอนรอเข้าคิวข้ามคืน เพื่อตรวจคัดกรอง CV 19 แบบไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ที่ศูนย์ตรวจวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน หลังจากเริ่มให้บริการตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

นแห่นอนข้างรั้ววัด

โดยจากภาพจะเห็นว่าประชาชนจำนวนม าก นำเ สื่ อ มาปูนอนที่พื้นภายในบริเวณวัด เนื่องจากมีการจำกัดจำนวนผู้ที่มาเข้ารับการตรวจฟรี วันละ 900 คน และมีการแจกบัตรคิวตั้งแต่เวลา 20.00 น. ทำให้ผู้คนต่างต้องพากันไปจองคิวนอนรอข้ามคืน เพื่อเข้ารับการตรวจเวลา 08.00 น. ของเช้าวันรุ่งขึ้น

รายงานเผยว่า ประชาชนบางรายที่ไปเข้าคิวตรวจฟรี ที่ศูนย์ตรวจดังกล่าว ต้องไปนอนรอเป็นวันที่ 2 ภายหลังจากเคยไปแล้วคิวเต็ม โดยเหตุที่ต้องทนมานอนเช่นนี้ เนื่องจากไม่สามารถไปตรวจตามโรงพย าบาลเองได้เพราะมีค่าใช้จ่ายถึงประมาณ 2,000 บาท และบางแห่งก็ปิดบริการไม่รับตรวจแล้ว

นแห่นอนข้างรั้ววัด

ภาพที่เกิ ดขึ้น ส่งผลให้เกิ ดคว ามกั ง ว ลว่าจะยิ่งเ สี่ ย งต่อการแพ ร่กระจ าย CV19 เนื่องจากไม่มีมาตรการคว ามปลอดภัย ไม่มีการเว้นระยะทาง ประชาชนทำได้เพียงแต่สวมใส่หน้ากากอนามัย มานอนต่อกันเพื่อที่จะได้เข้าถึงสิทธิการตรวจ CV19 ฟรี

โดยประชาชนบางส่วนได้แนะนำเกี่ยวกับเ รื่ อ งการตรวจคัดกรอง ชี้ว่าอาจให้จองคิวรูปแบบออนไลน์ นัดหมายเป็นช่วงเวลา แล้วให้คนทยอยมาลักษณะคล้ายกับการรับ วัค ซี น CV 19 หรือเพิ่มศูนย์ตรวจให้ม ากขึ้น จะได้ไม่ต้องมานอนรอข้ามคืนกันเป็นจำนวนม ากเช่นนี้

คนแห่นอนข้างรั้ววัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *