ไม่เ ชื่ ออย่าลบห ลู่ ข้อห้ามของคนเกิ ดทั้ง 7 วัน ร ะวั งชี วิตต กต่ำไม่เจริญ มีแต่คว ามวุ่นวายทั้งปี

ข้อห้ามของคนเกิ ดทั้ง 7 วัน

ไม่เ ชื่ ออย่าลบห ลู่ ข้อห้ามของคนเกิ ดทั้ง 7 วัน ร ะวั งชี วิตต กต่ำไม่เจริญ มีแต่คว ามวุ่นวายทั้งปี

ข้อห้ามของคนเกิ ดทั้ง 7 วัน

สำหรับผู้ที่เกิ ดวันอาทิตย์

คุณได้ข้อดีของทุกวันมารวมกัน สิ่งที่คุณต้องร ะวั งก็คืออย่าพย าย ามทำอะไรในวันอังคาร(วันฉิ บ ห ายของคุณ) อย่าอยู่ใกล้ผู้หญิงที่กำลังท้อง หากคุณฝืนคุณจะได้พบกับสิ่งที่แ ย่ และน่ากลัว อย่าให้ผู้หญิงต บ หั วมันจะทำให้พลังที่คุ้มครองคุณเสื่ อม คนเกิ ดวันอาทิตย์มีจิตทิพย์ที่สามารถสื่อสารกับบางอย่ างได้ เช่น เข้าทรง ภูต ผี เจ้าที่ ผีเรือน อย่ากลัวเพราะสิ่งเหล่านี้จะไม่ทำร้ า ยคุณ เว้นแต่ วันนั้นเป็นวันอังคาร(กลางคืน…บอกแล้วเป็นวันฉิ บ ห าย) ถ้าคุณอยู่ใกล้คนท้องทุกอย่ างสามารถทำร้ า ยคุณได้ทั้งนั้น

สำหรับผู้ที่เกิ ดวันจันทร์

คุณมักจะเป็นคนอ่อนโยน อ่อนไหว ยอมรับอะไรได้ง่ายไม่เ รื่ อ งม าก เวลาที่โมโหคุณก็มักจะเก็บคว ามรู้สึกได้ดี…มันก็ฟังดูดีนี่นาแต่….สิ่งที่คนเกิ ดวันจันทร์ต้องร ะวั งให้ดี กระจก อย่าพย าย ามมองกระจกในเวลาหลังเที่ยงคืนเ ด็ ดข า ด ด้วยคว ามอ่อนไหวของคุณทำให้มีบางอย่ างที่สามารถจะสื่อสารกับคุณได้ บางครั้งคุณมองเงาตัวเองในกระจก คุณอาจรู้สึกถึงอะไรบางอย่ างทำให้คุณไม่อาจลดละสายตาออกมาได้ บางทีอะไรบางอย่ างมันอาจไม่ได้ต้องการเพียง อย า กสื่อสารกับคุณก็ได้….

ข้อห้ามของคนเกิ ดทั้ง 7 วัน

สำหรับผู้ที่เกิ ดวันอังคาร

คุณมีพลังบางอย่ างที่มักจะทำให้คุณมีคว ามสุขอยู่เสมอ พลังนี้จะส่งผ ลถึงคนรอบข้างของคุณด้วย คว ามร่มเย็นของตัวคุณเป็นเสน่ที่ใครก็อย า กที่จะเข้าใกล้ รวมถึง….สัม พ เ ว สีต่างด้วย คนวันอังคารมักจะมองเห็นสิ่งแปลกผ่านไปผ่านมาโดยไม่รู้ว่ามันคืออะไร สิ่งที่น่ากลัวก็คือห้องสุขา ห้องที่คุณปลดปล่อยคว ามทุ กข์ขอแนะนำว่าอย่าพย าย ามไปห้องนำคนเดียวเป็นอันข า ดโดยเฉพาะห้องนำในสถานที่ที่คุณไม่คุ้นเคย เพราะเวลาที่คุณเข้าห้องนำปลดทุก ข์จะเป็นเวลาที่คนเกิ ดวันอังคารพลังอ่อนที่สุ ดและในเวลานั้น…มันจะมาให้คุณหลอน

สำหรับผู้ที่เกิ ดวันพุธ

วันพุธเป็นวันที่แข็งพอควรไม่ค่อยมีอะไรเข้ามาทำอัน ต รายคุณได้ดั งนั้ นสิ่งเล็กน้อยมักจะไม่เกิ ดกับคุณ แต่เมื่อถึงเวลาที่จะ เกิ ดอะไ รขึ้ นกับคนที่เกิ ดวันพุธมักจะเกิ ดหรือเจอแบบจะจัง สิ่งที่ต้องร ะวั งคือการไปงานศ พ วิญญ าณมักต้องการพลังงานที่แข็งแกร่งเพื่อพึ่งพิงโดยเฉพาะวิญญ าณที่ยังมีห่วงอยู่ มันจะเกาะติดคุณไว้ เวลาที่คุณไปงานศ พ ใครก็ต ามอย่ามั่นใจว่าคุณกลับบ้านมาคนเดียว

ข้อห้ามของคนเกิ ดทั้ง 7 วัน

สำหรับผู้ที่เกิ ดวันพฤหัสบดี

ด วงคุณจะขึ้นลง บางครั้งคุณจะรู้สึกทำอะไรก็ดีไปหมด แต่บางครั้งพังยั บ เ ยิ นทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจ ด้วยเหตุนี้ขอแนะนำให้คุณพย าย ามทำอะไรที่เสมอต้นเสมอปลาย พย าย ามทำในสิ่งที่คุณเคยชิน อย่าพย าย ามลองอะไรที่ไม่แน่ใจไม่เคยทำ สิ่งที่ต้องร ะวั งคือวัตถุที่ใช้ขึ้น-ลงทุกชนิด เช่นบันได ลิฟ กระเช้า ในเวลาที่คุณต้องใช้หรือเดินผ่านสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะมีใครอยู่กับคุณด้วยหรือไม่ก็ต าม เพราะคุณอาจเห็นในสิ่งที่ไม่มีใครเห็น โดยเฉพาะตรงหัวบันได มุมโค้งบันได และในลิฟ

สำหรับผู้ที่เกิ ดวันศุกร์

พลังของคุณเหมาะกับตอนกลางคืน คุณมักจะชอบเวลากลางคืนที่เย็นสบาย ทำอะไรเวลากลางคืนแล้วรู้สึกดีรู้สึกว่าต้องสำเร็จและมันก็มักจะเป็นอย่ างนั้นเสี ยด้วย คว ามเย็นจะเป็นเพื่อนที่ดีของคุณเสมอ แต่…ไม่ใช่ทุกสิ่ง น้ำคือสิ่งที่คุณต้องร ะวั ง อย่ างเดินทางทางน้ำ อย่ างพย าย ามอยู่ใกล้กับน้ำโดยเฉพาะทะเลในเวลากลางคืน คว ามเย็นในพลังของคุณจะดึงดูดพวกผีพ ร า ยได้เป็นอย่ างดี มันจะเห็นคุณเป็นที่พักผิง และ….อาหาร

สำหรับผู้ที่เกิ ดวันเสาร์

คุณเป็นคนที่มีด วงแรงม าก ถ้าดีจะพุงทะย านแบบใครก็ฉุ ดไม่อยู่ แต่ถ้าแ ย่มันก็จะดิ่งในแบบที่คุณอย า กจะคร่าตัวต า ยเลยทีเดียว คนเกิ ดวันเสาร์มักเป็นคนด วงแข็งมีญ าณทิพย์ มีบางสิ่งที่คอยคุ้มครองคุณอยู่(ถ้าคุณบูชานะ) คุณมักจะได้ยินเสียงประห ล า ดอยู่เสมอ บางครั้งก็เป็นเสียงเรียกชื่อของคุณที่ไม่รู้ว่ามาจากไหน และถ้าคุณได้ยินบอกไว้ก่อนเลยว่าจงตั้งสติให้ดี อย่าตอบกลับหรือตอบรับเ ด็ ดข า ด บางสิ่งต้องการให้คุณไปอยู่ด้วยหรือไม่ก็อย า กให้คุณไปแทนที่มัน เหตุเพราะคนที่เกิ ดวันเสาร์ด วงแรงที่สุ ดจึงสามารถที่จะเป็นตัวแทนได้ดีที่สุ ดและนานที่สุ ด อีกอย่างคือศาลพระภูมิ พย าย ามกราบไหว้ทุกครั้งที่เจอ เพราะเขามองเห็น(ญาณ)คุณ อย่าล บ ห ลู่สิ่งศัก ดิ์สิท ธิ ไม่อย่ างนั้นคุณจะเจอดีทันที

ขอบคุณที่มาจาก FW Mail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *