เปิดตำรา 9 ลักษณะ ของผู้ที่มีบุญบารมีมาก

9 ลักษณะ

เปิดตำรา 9 ลักษณะ ของผู้ที่มีบุญบารมีมาก

ลักษณะของคนที่มีบุญมาก ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง ตามคำสอนของหล วงตามหาบัว ที่ได้ฝากโอวาทธรรมเอาไว้เต ือนใจในการดำเนินชีวิตของทุกคน ให้รู้จักความเป็นไปของชีวิต หากคุณเข้าใจ รับรองว่าจะเป็นการเปลี่ยนนิ สั ยของตัวคุณไปตลอดกาล

1 ไม่บ่น เมื่อตัวเรามีบุญแล้ว ผลแห่งบุญจะทำการแปรสภาพให้เราเป็นคนมีปัญญา ยอมรับต่อความเป็นจริงที่เกิ ดขึ้นของชีวิต ทำให้เรารู้เห็นและเกิ ดความเข้าใจในสิ่งที่เป็นไปทุกช่วงของชีวิต ทำให้เรารู้ว่าหากเราบ่นไปก็เท่านั้นเอง ทุกสิ่งทุกอย่างมันคือผลแห่งกร ร มอันเป็นสมบัติที่ติดตัว

2 ไม่กลัว เมื่อตัวเรามีบุญแล้ว ผลแห่งบุญจะทำการแปรสภาพให้เป็นความเข้มแข็ง มีความกล้าหาญ ทำให้ตัวเราไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและปัญหาที่เกิ ดขึ้น จึงทำให้เราเข้าใจในสิ่งที่เกิ ดขึ้น เมื่อคิดจะทำอะไรลงไป ล้วนมีกำลังบุญมารองรับทั้งหมด

9 ลักษณะ

3 ไม่ทำสิ่งไม่ดี เมื่อตัวเรามีบุญแล้ว ผลแห่งบุญจะแปรสภาพให้เป็นตัวควบคุมความคิดความอ่ า นของเรา ทำให้เกิ ดความกลัวและอายต่อบาป ละอายต่อสิ่งไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นความผิดน้อยใหญ่ ทั้งในที่ลับและที่แจ้ง เห็นถึงผลกระทบที่จะเกิ ดขึ้นต่อครอบครัว ต่อสังคม

4 ไม่คิดมาก เมื่อตัวเรามีบุญแล้ว ผลแห่งบุญจะทำการแปรสภาพให้เป็นความสะอาด ความสว่าง ความสงบ ตามกำลังของบุญฤnธิ์ ทำให้เกิ ดพลังแห่งความสงบ แห่งจิตแห่งใจ ไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจ ไม่คิดเป็นทุกข์ ความคิดทุกความคิด ล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานกายใจ ไม่คิดเบิกความทุกข์ มาใช้ก่อน

5 รอได้ คอยได้ เมื่อตัวเรามีบุญแล้ว ผลแห่งบุญจะทำการแปรสภาพให้เป็นความใจเย็น มีความยืดหยุ่น ตามกำลังของบุญฤnธิ์ ไม่ใจร้อน ใจเร็ ว เห็นถึงจังหวะ และโอกาสของชีวิต

6 อดได้ ทนได้ เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นพลังงานเข้มแข็ง ตามกำลังของบุญฤnธิ์ ทำให้มีความอดทน ที่เป็นหนึ่ งเป็นเลิศ มีความคิดที่ไม่หวั่นไหว เห็นความสำเร็จทุกชนิดมาจากความอดทน อดทนอย่างมีความสุข

7 สงบได้ เย็นได้ เมื่อตัวเรามีบุญแล้ว ผลแห่งบุญจะทำการแปรสภาพให้เป็นคนที่สงบได้ เย็นได้ ตามกำลังของบุญฤ ท ธิ์ ไม่เป็นคนที่ร้อนรน กระวน กระวาย สับส่าย วุ่นวาย ในสิ่งที่ไม่เป็นสา ระ ในสิ่งกำลังจะเกิ ดขึ้น แม้จะตกอยู่ใน เหตุการณ์ที่เราทุ ก ข์ ก็ทำใจได้ เหมือนไม่มีอะไรเกิ ดขึ้น

9 ลักษณะ

8 ปล่อยได้ วางได้ เมื่อตัวเรามีบุญแล้ว ผลแห่งบุญจะทำการแปรสภาพให้เป็นคนที่รู้จักการละ การวาง ตามกำลังของบุญฤ ท ธิ์ ไม่เป็นคนที่จะแบกภาระทุกอย่างหรือความกังวลไปในทุกเ รื่ อ ง

9 รู้ได้ ตื่นได้ และเบิกบานได้ เมื่อตัวเรามีบุญแล้ว ผลแห่งบุญจะทำการแปรสภาพให้เป็นความรู้ตื่น เบิกบาน ตามกำลังของบุญฤnธิ์ ให้ตัวเรานั้นเป็นผู้รู้ต่อความจริงที่จะเกิ ดขึ้นของชีวิต ไม่ปล่อยชีวิตให้ตกอยู่ในกระแสของความโลภ ความโกรธ และความหลง

ขอบคุณข้อมูลจาก gangbeauty

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *