ทน ายสงกานต์ว่าไว้ หากโดนตำร วจค้น เก็ บไว้ใช้ย ามคับขันได้

ทนายสงกานต์

ทน ายสงกานต์ว่าไว้ หากโดนตำร วจค้น เก็ บไว้ใช้ย ามคับขันได้

ในสังคมไทยเรานั้นเชื่อว่ามีทั้งคนดีและคนไม่ ดีปะปนกันไปทุกที่ ต่างอาชีพต่างวิชาชีพ ตั้งสังคมต่างบ้านต่างเมือง

ฉะนั้นแล้วเราต้องรู้ให้ทันท่วงทีและหลักก ฎ ห มาย ก่อนที่ตัวเราจะโดนเอ า เ ป รี ยบ รู้ไว้ก็ดีสามารถป้ อ ง กั นตัวเองได้ในระดับหนึ่ง

ซึ่งในวันนี้กระผมมีเจตนาดี มิได้ชี้โ พ ร งให้กระรอกแต่อย่างใด แต่ถ้าผมเองจะให้ความรู้กับประชาชน ทางด้านก ฎ ห มายเพื่อที่จะสามารถมีไว้ป้อ งกั นตัวตามสถานการณ์ที่เกิ ดขึ้น

ตามปร ะ ม วลก ฎ ห ม ายอ าญา มาตรา 68 บัญญัติว่า” ผู้ใดจำต้อง กระทำการใดเพื่อป้อ งกันสิทธิ์ของตน หรือ ของผู้อื่นให้พ้นภ ยั น ต ร า ย ซึ่งเกิ ดจากการปร ะ ทุ ษร้ า ย อัน ล ะ  เมิดต่อก ฎ ห มาย และ เป็นภ ยั น ต รายที่ใกล้จะถึง ถ้าได้กระทำพอสมควรแ ก่เหตุ การกระทำนั้น เป็นการป้อ งกันโดยชอบด้วยก ฎ ห มาย “

ทนายสงกานต์

ตามป ร ะ มวลกฎห ม า ยแ พ่งและพาณิชย์มาตรา 420 บัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจหรือป ร ะ ม  าทเลินเ ล่ อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิ ด ก ฎ หมายให้เขาเ สี ย ห า ย ถึงแก่ ชี วิ ต ก็ดี แก่ร่ า งกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์ สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำล ะ เ มิ ดจำต้องใช้ค่าสินไหมทด แทนเพื่อการนั้น”

“กลายเป็นประเด็นร้อนที่สุดใน social ถามมากันมากว่า” สมมติว่าถ้าถูกเจ้าหน้าที่ตรวจค้นนั้นเราสามารถทำอะไรได้บ้าง?และเรามีสิทธิ์ที่จะถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอไว้ได้หรือไม่? “

แนะ ข้อ 1

ถ้าเราถ่ายภาพหรือบันทึกวิดี โอไว้โดยไม่เป็นการขั ด ข ว างการทำงานของเจ้าหน้าที่นั้นต้องขอเรียนว่าเราสามารถกระทำได้โดยชอบเพราะถือว่าเป็นการป้อ งกันสิทธิ์ของตนได้โดยชอบด้วยก ฎ ห ม าย

แนะ ข้อ 2

การถ่ายภาพหรือบันทึกวิดี โอขณะตรวจค้ นนั้นจะมีทั้งผลดีและผ ลเสี ยก็ให้เราจดแจ้งแก่ เจ้าหน้าที่ให้ ทราบเลยว่าถ้าเรามีสิ่งของผิ ด ก  ฎหมายก็จะได้เป็นพย านห ลั ก ฐานดำเนินค ดีกับตัวของเราเอง แต่ถ้าไม่มีก็จะเป็น หลักฐานในการยืนยันความบ ริ สุ ทธิ์ของตนจริงหรือไม่

แนะ ข้อ 3

ก่อนการตรวจค้นเราก็ต้องขอให้เจ้าหน้าที่แสดงความบริสุทธิ์ใจเช่นเดียวกันเช่นแสดงบัตรประจำตัว,ข้าราช การถ ล ก แขนเสื้อแขนย าวขึ้น,ล้วงกระเป๋าเสื้อควักออกมา,ล้วง กระ เป๋า กางเกงสองข้างค วักออกมาเพื่อให้เห็นว่าไม่มีสิ่งซุกซ่อนอยู่ และขอให้เจ้าหน้าที่ที่ต ร ว จค้นและเราต่างร่วมกันถ่ายภาพวิดีโอไว้พร้อมกัน เพื่อเป็นหลักฐานทั้งสองฝ่าย

แนะ ข้อ 4

เจ้าหน้าที่ที่ตรวจค้นจะต้องแสดงตนโดยเปิดเ ผย มิใช่ใส่หน้ากากคุมหน้าหรือสวมหมวกไอ้โ ม่ ง อันเป็นข้อพิรุ ธหรือข้อสงสัยของผู้สัญจรไปมา อันไปสู่การวิต กหรือกั ง ว ลใดใดต่อการตรวจค้นในครั้งนั้น

ทนายสงกานต์

แนะ ข้อ 5

อย่าอ าย ให้ร้องดัง “ช่ว ยด้วย” ให้คนมอง แล้วเอาวิก ฤ ต เป็นโอกาส ให้ ไทยมุง ใครก็ได้ ช่วยถ่ายวีดีโอไว้ขณะนั้น

แนะ ข้อ 6

ให้บุคคลที่แสดงตัวเป็นเจ้าพนัก งาน หรือผู้ช่วยเจ้าพนักงานฯ นั้น ต้องแสดง บัตรประจำตัว ทุกคน แล้วให้ไทยมุง ช่วยกัน ถ่ายภาพหรือถ่ายคลิปส์ไว้ พร้อมอ่ า นชื่อ~สกุล ดัง และ สังกัด ของแต่ละคนดัง

แนะ ข้อ 7

ตัวเรา หรือร้องขอให้ไทยมุงช่วยโทร แจ้ง191หรือ ตำรวจท้องที่ หรือนักข่าว, มายังที่เกิ ดเห ตุ

แนะ ข้อ 8.

ให้เจ้าพนักงาน ที่จะทำการตรวจค้น เรานั้น โดยเราขอให้แต่ละบุคคล ถ ล กแขนเสื้อ ขึ้นให้หมด ทุกคน และถล กกระ เป๋ากางเกงออกให้ดูด้วย พร้อม ให้ไทยมุง ช่วยบันทึกภาพหรือบันทึกวิดีโอไว้

แนะ ข้อ 9

ตัวเรา ก็ต้อง แสดงความบ ริ สุทธิ์ใจ เช่นกัน เช่น ถลก กระเป๋ากางเกง ทั้งสองข้าง ออก ให้เจ้า พนักงานดู

แนะ ข้อ 10

หาทางรีบติดต่อญาติหรือคนใกล้ชิดให้ได้เร็วที่สุดให้มาหาเราณที่เกิ ดเหตุ หรือณ จุดเกิ ดเห ตุ สมมติว่าถ้าเราอยู่ตัวคนเดียวตะโกนดังว่า ขอให้พี่ไทยมุงอย่าเพิ่งไปไหนอยู่กันเยอะ ได้โปรดอยู่ เป็นเพื่อนก่อน

แนะ ข้อ 11

ถ้าเรา ถูกควบคุมตัว ถ้าของกลาง มิใช่ ของเราห้ ามหยิบ ห้ ามจับ ห้ ามแตะ เ ด็ ดข า ดขอย้ำ,

แนะ ข้อ 12

อย่าไปก ลัว ถูกซ้ อม, อย่าไปก ลัว ถูก ข่ ม ขู่  ,ถ้าเราไม่ผิด นั้น อย่ าลงชื่อใดในเอกสารทั้งสิ้นและถ้าจำต้องลงชื่อในเอกสารใดและมีหลายแผ่นนั้นขอให้อ่ า นช้าและอ่ า นให้เข้าใจแต่ละหน้าซึ่งถ้าถ้อยคำหรือข้อความไม่ใช่หรือไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วนั้นต้องขอให้แก้ไขให้เสร็จสิ้นเสียก่อนอล้วจึงลงชื่อย่อแต่ละหน้าเพื่อป้องกันการแก้ไขหรือเพิ่มเติม

แนะ ข้อ 13

ถ้าเรา ไม่ได้ก ร  ะทำความผิ ดอย่าชี้จุด เกิ ดเหตุให้ถ่ายภาพหรืออย่าชี้ของกลาง ถ้าไม่ใช่ของเราอย่าชี้เ ด็ ดข า ด

แนะ ข้อ 14

ขณะถูกคว บ คุ ม ให้ญาติ,พี่น้อง,คนไว้วางใจ นั่งเฝ้าจนกว่าจะนำตัวส่งศ าล

แนะ ข้อ 15

ขณะให้การใด ร้องขอให้จนท.ติด ตามผู้ซึ่งไว้วางใจ หรือ ทนาย ความ เข้าฟังการสอบสวนจนกว่าจะแล้วเสร็จ

แนะ ข้อ 16

ถ้าเราไม่ผิดให้ส ว ม วิ ญ ญ า ณนักร้อง (เรียน)เพื่อร้องขอความเป็นธรรมต่อสื่อมวลชน และหน่วยงานของรัฐหรือใช้สิ ทธิ์ทางศาลตามกร ะ บ ว น การยุติธรรม

สรุปเลยนะครับ

กรณีอุทธาหรณ์ดังกล่าวข้างต้นนั้นท่านสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมหรือพฤติ ก า  รณ์แต่ละเหตุการณ์หรือแล้วแต่สถานะการณ์เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้อ่ า นหรือผู้ใช้ facebook ได้บ้างไม่มากก็น้อยใช่หรือไม่

ขอขอบคุณที่มาจาก ทนายสงกานต์

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *