รู้ไว้นะ ประกันรถยนต์ ต่อทุกปี แถ มได้เ งิ นคืนเป็น แ ส น

ประกันรถยนต์

รู้ไว้นะ ประกันรถยนต์ ต่อทุกปี แถ มได้เ งิ นคืนเป็น แ ส น

การทำ พ.ร.บ.รถยนต์ เป็นภาคบังคับตาม ก ฏ ห ม าย ที่ต้องทำกันอยู่แล้ว แต่หลายคนก็ยังไม่รู้ว่า ประโยชน์ของการทำ พ.ร.บ. เราจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้าง และสามารถเบิกเงิ นคืนได้ กรณีไหนบ้าง วันนี้เราจะมาบอกรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการคุ้มครอง พ.ร.บ.รถยนต์

สำหรับการคุ้มครองนั้ น จะครอบคลุมรายละเอียดที่สามารถเบิกได้ ดังนี้

1. เป็นค่ารั ก ษ าพย าบาลจากการ บ า ด เ จ็ บ จ่ายตามจริงได้สูงสุด ไม่เกิน 30,000 บาท/คน

2. การ เ สี ย ชี วิ ต หรือ สู ญ เ สี ย อวัยวะ หรือ ทุ พ พ ล ภ า พ อย่างถาวร จะชดเชย 35,000 บาท/คน

และถ้าหาก เ สี ย ห า ย จากข้อ 1 ข้อ 2 นั้นและจะต้องได้ ไม่เกิน 65,000 บาท/คน

ซึ่งที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้ เป็นการจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยที่ผู้ค้ำปร ะกันนั้นจะได้รับภายหลังจากที่มีการพิสูจน์แล้วว่า ผู้ประกันไม่ได้เป็นฝ่ายผิ ดตามก ฎ  ห ม า ยแต่อย่างใด

ประกันรถยนต์

สำหรับวงเงิ นคุ้มครองรวมกับค่า เ สี ย ห า ย เบื้องต้นกรณีเป็นฝ่ายถูก จะได้รับความคุ้มครองดังนี้

1. ค่า รั ก ษ า พย าบาลจากการ บ า ด เ จ็ บ นั้นจะได้สูงสุด ไม่เกิน 80,000 บาท/คน

2. หากเ สี ย ชี วิ ต หรือ ทุ พ พ ล ภ า พ อย่างถาวร 300,000 บาท/คน

3. หากสู ญ เ สี ย อวัยวะ

3.1 หากมีการ สู ญ เ สี ย ตั้งแต่ข้อมือหรือแขนหรือเท้าหรือตั้งแต่ข้อเท้าหรือขาวหรือ ต า บ อ ด อย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันเป็น 2 กรณีขึ้นไปจะได้รับเ งิ น 300,000 บาท

3.2 หากมีการ สู ญ เ สี ย มือตั้งแต่ข้อมือ หรือแขน หรือเท้าตั้งแต่ข้อเท้า หรือขา หรือสายตา หรือ หูห น ว ก เป็นใ บ้ หรือเสี ยความสามารถในการพูดหรือลิ้น ข า ด สู ญ เ สี ย อ วั ย ว ะ สื บ พั น ธุ์ หรืออ วั ย วะอื่นใด จะได้รับเ งิ น 250,000 บาท

3.3 หากมีการ สู ญ เ สี ย นิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นนิ้วได้หรือหลากหลายนิ้ว จะได้รับเ งิ น 200,000 บาท

4. ค่าชดเชยการ รั ก ษ า ตัว กรณีผู้ ป่ ว ย ใน 200 บาทต่อวัน แต่ไม่เกิน 20 วัน หรือไม่เกิน 4,000 บาท

5. สำหรับจำนวนเงิ นคุ้มครองสูงสุดรวมกัน ต้องไม่เกิน 304,000 บาท

6. วงเ งิ นคุ้มครองความรับผิ ดสูงสุดต่อ อุ บั ติ เ ห ตุ แต่ละครั้ง สำหรับรถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง 5,000,000 ต่อครั้ง

7. วงเ งิ นคุ้มครองความรับผิ ดสูงสุดต่อ อุ บั ติ เ ห ตุ แต่ละครั้ง สำหรับรถยนต์เกิน 7 ที่นั่ง 10,000,000 ต่อครั้ง

ประกันรถยนต์

เอกสารที่จะต้องเตรียมไว้ใช้ ในการเครม พ.ร.บ. มีดังนี้

1. ในกรณี บ า ด เ จ็ บ

-สำเนาบัตรประชาชน ผู้ประสบ อุ บั ติ เ ห ตุ

-ใบเสร็จรับเ งิ นต้นฉบับกรณี เบิ กค่ า ช ดเชย หรือ ผู้ ป่ ว ย ใน

-สำเนาบัตรประชาชน ผู้ประสบ อุ บั ติ เ ห ตุ

-ใบรับร อ ง แ พท ย์ หนังสือรับรองการ รั ก ษ า ตัวเป็นผู้ ป่ ว ยใน

2.ในกรณี ทุ พ พ ล ภ า พ

-สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบ อุ บั ติ เ ห ตุ

-ใบรับร อง แพ ทย์และหนังสือรับรองความพิ ก า ร

-สำเนาบันทึกประจำวัน ของพนักงานส อ บ ส วน หรือ ห ลั ก ฐ านอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความ เ สี ย ห า ย จากการปร ะ ส บ ภัย จากรถ

3.ในกรณี เ สี ย ชี วิ ต

-สำเนาบัตรประชาชนผู้ป ร ะ ส บ อุ บั ติ เ ห ตุ

-ใบ ม ร ณ ะ บัตร

-สำเนาบัตรประชาชน ทาย าทสำเนาทะเบียนบ้าน

-สำเนาบันทึกประจำวันในค ดีของพนักงานส อ บ ส วน หรือหลั ก  ฐ า นอื่นที่แสดงว่าผู้นั้น เ สี ย ชี วิ ต จากการปร ะ ส บ ภั ย จากรถ

ให้ทำการเตรียมเอกสาร ตามที่ระบุไว้ในแต่ละกรณี จากนั้นก็นำไปยื่นเ รื่ อ งขอเบิกเ งิ น จากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ปร ะ ส บภั ยจากรถยนต์จำกัด ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ จากนั้นก็รอให้ทางบริษัทดำเนินการ และทำเ รื่ อ งจ่ายเ งิ นคืน ซึ่งจะได้ภายใน 7 วัน แต่เป็นพรบคุ้มครองผู้ เ สี ย ห า ย ในส่วนของคนเท่านั้น

โดยในส่วนของทรั พย์สิน และสินเ ชื่อรถจะไม่สามารถเบิกเงิ นชดเชยได้ เพราะจะไม่ได้รับการคุ้มครอง หากต้องการการคุ้มครองในส่วนของสินเชื่ อรถ ต้องทำประกันภั ยรถยนต์ไว้เองต่างหาก มีให้เลือกหลายแบบตั้งแต่ประกันชั้น 1 จนถึงชั้น 3 ตามกำลังทรั พย์ของแต่ละบุคคล ซึ่งการทำประกันรถยนต์ก็จะเป็นการป้ อ ง กัน และลดความเสี่ ย งเ รื่ อ งค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถ หากเกิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ เกิ ดขึ้น

เกล็ดความรู้ : รู้หรือไม่ว่า พ.ร.บ. รถยนต์ เป็นการประกันภั ยรถยนต์ภาคบังคับ ซึ่งก ฏห ม าย  บังคับให้รถทุกคันต้องทำประกัน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ป ร ะ ส บภั ยจากรถ หากรถยนต์ของเราไม่มี พ.ร.บ. มีความผิ ดตามก ฏ ห มา ย โดยมีบ ท ล ง โ ทษ ป รับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *