เช็ กด่ วน วิธีลงทะเบียน ตรวจโ ควิ ดฟรี ผู้ประกันตนมาตรา 33 39 40

ตรวจโ คว ิ ดฟรี

เช็ กด่ วน วิธีลงทะเบียน ตรวจโ ควิ ดฟรี ผู้ประกันตนมาตรา 33 39 40

นายทศ พ ล กฤตวงศ์วิมาน เ ล ข าธิการสำนักงาน ประกันสังคม ได้เร่งประชุมหารือและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมและกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ที่เดินทางกลับจากเทศกาลสงกรานต์และเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่ม เ สี่ ย ง ต้องรับการตรวจคัดกรอง ได้แก่

มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่ที่มีกระจาย มีประวัติเคยติดต่อสัมผัสกับผู้ติดเคยติดต่อสัมผัสกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เ สี่ย งและมีอาการไม่สบาย มีไข้ เ จ็ บ คอ ไอ หรือมีอาการอื่น ร่วมด้วย โดยสามารถเข้ารับการตรวจที่โรงพย าบาลตามสิทธิที่เลือกไว้ หากผู้ประกันตนไม่สะดวก สา มารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ได้ที่สถานพย าบาลทุกแห่ง

ตรวจโ คว ิ ดฟรี

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนได้รับการตรวจอย่างรวดเร็ว และเป็นการช่วยแก้ปัญหาควบคุมการแพร่ระบาดของโ ร คไปสู่วงกว้าง กระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์คัดกรองโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตน โดยบูรณาการทำงานร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33, 39 และ 40 ที่กำลังเดินทางกลับจากเทศกาลสงกรานต์เข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ฟรี

นำร่องในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นแห่งแรกตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย.64 เป็นต้นไป ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เย าวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยผู้ประกันตนที่อยู่ในกลุ่ม เ สี่ ย ง ดังกล่าวต้องลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม แรงงานเราสู้ด้วยกัน แบบกรอกข้อมูลการตรวจคัดกรอง Self-Screen covid-19 และเข้ารับการตรวจตามวันที่และเวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้ ตามขั้นตอนดังนี้

1 กรอกเล ขบัตรประชาชน 13 หลัก เลือกยืนยันว่าเป็นคนไทย ก่อนกดเช็ กข้อมูลระบบ

ตรวจโ คว ิ ดฟรี

2 ทำแบบประเมินความ เ สี่ ย ง กรอกข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เล ขบัตรประชาชน 13 หลัก วันเดือนปีเกิ ด อายุ เบอร์ติดต่อ เ พ ศ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล สัญชาติ เชื้อชาติ อาชีพ ที่อยู่ตามบัตรประชาชนและที่ติดต่อได้ จังหวัดที่เข้ารับการคัดกรอง โรงพย าบาลที่เข้ารับการคัดกรอง ระบุพื้นที่ตรวจลงทะเบียนหรือจุดตรวจ การนัดหมายเข้ามา ประเภทสรุปความเ สี่ย ง วันที่และเวลาเข้ารับบริการ ต้องการใบรับรองแพทย์หรือไม่ โดยต้องกรอกข้อมูลตามความจริง

3 กดบันทึกข้อมูล

กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องตามความเป็นจริง

ตรวจโ คว ิ ดฟรี

กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องตามความเป็นจริง

ตรวจโ คว ิ ดฟรี

กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องตามความเป็นจริง

จากนั้นผู้ลงทะเบียนจะได้ใบคัดกรอง Self-Screen CV1 9 โดยนำข้อมูลไปแสดงตามวันเวลาที่ได้เลือกไว้ โดยหลังจากผู้ประกันตนได้รับการตรวจคัดกรองโค ว ิด19 แล้ว ขอความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติเมื่อต้องกักตัว 14 วันของกรมควบคุมโ ร คอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายให้กับบุคคลอื่น โดยงดกิจกร รมนอกบ้าน หยุดงาน งดไปในที่ชุมชน งดใช้ขนส่งสาธารณะ หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่ ว ยที่มีโ ร คประจำตัว ซึ่งมาตรฐานกรมการแพทย์ เมื่อตรวจครั้งแรกในช่วง 7 วันหลังสัมผัสโ ร ค ถ้าผลยืนยันเป็นลบให้เฝ้าสังเกตอาการและกักตัวในช่วง 14 วัน

หากตรวจคัดกรองแล้วพบว่าติดเ ชื้ อ สามารถเข้ารับการรั กษ าตามขั้นตอนมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สถานพย าบาลจะตั้งเบิกจากกองทุนประกันสังคม ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ประกันตน คนในครอบครัว คนใกล้ชิด และจะเป็นการป้องกันการระบาดในวงกว้างอีกทางหนึ่งด้วย สำหรับการตรวจหาเ ชื้ อ โ ค วิด -19 แก่ผู้ประกันตนที่เป็นกลุ่ม เ สี่ ย ง ในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มช่องทางของหน่วยบริการตรวจ เนื่องจากขณะนี้หลายโรงพย าบาลมีผู้มาใช้บริการเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด -19 เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิ ดความแออัด คิวย าว

ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนทำงานด้วยความทุ่มเท มุ่งมั่น ดูแลผู้ใช้แรงงานในส่วนผู้ประกันตน ให้เหมือนดุจคนในครอบครัว ได้รับการตรวจอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาการแ พ ร่ ร ะ บ า ดของโ ร คอีกทางหนึ่งอันจะส่งผลให้ภาคธุรกิจดำเนินการต่อไปได้

ขอบคุณที่มาจาก ทุบโต๊ะข่าวอัมรินทร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *