ใครเป็ นหลั บย าก นอนไม่หลับ เผ ยเ ทคนิคหลับง่า ยหลับสนิทภายใน 60 วินาที

หลับย าก

ใครเป็ นหลั บย าก นอนไม่หลับ เผ ยเ ทคนิคหลับง่า ยหลับสนิทภายใน 60 วินาที

เชื่ อว่าหลายคนคงเคยพย าย ามหาวิธีในการน อ น ห ลั บให้สบาย อย า กที่จะน อ น หลั บให้ย าวนานมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่พอเวลาข่ ม ต าห ลั บทีไรก็ใช้เวลานานเป็นชั่ วโมงกว่าจะหลั บ ได้ ซึ่งทำให้เรานั้นพั ก ผ่ อ นไม่เพียงพอ

แต่สำหรับใครที่กำลังเผชิญปั ญ ห าเช่นนี้อยู่ วันนี้เรามีวิธีเ ด็ ดสำหรับการน อ น ห ลั บในค่ำคืนนี้ จะทำให้คุณนั้นนอ นห ลับฝันดีแบบไม่ต้องกั ง ว ล ไม่ต้องไปทำตามที่นี่เก่าเดิมแล้วอย่างเช่นในเ รื่ อ งของการนับแกะ

เป็นแ ค่คนนั้นใช้เวลา 1 นาทีเท่านั้นคุณก็สามารถรับปุ๋ยได้แล้ว

เท ค นิ คที่สำ คัญนั่นก็คือ ในเ รื่ อ งของการห า ย ใ จ เพื่อที่จะทำให้หลับเร็วเรามีเ ท ค นิ คการห า ย ใ จแบบ 478

เป็นเทค นิ คที่คิดค้นโดย ดร. แอนดรูว์ วิลล์ จากอริโซน่า ซึ่งอาศัยหลักการห า ย ใ จแบบเดียวกับการเล่นโยคะมาเป็นต้นแบบ

วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่าย สามารถทำได้ทุกช่วงเวลา โดยไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์ใดทั้งสิ้น ลองมาดูว่าวิธีการที่จะต้องทำอย่างไร

หลับย าก

เ ทคนิคการห า ย ใ จแบบ 478 จะช่วยให้เราหลับได้ภายใน 60 วินาที

หลักการนั่นก็คือ การปล่อยวางให้ร ะ บ บ ป ร ะ ส า ท นั้นอยู่ในสภาวะที่เงียบสงบมากที่สุด คือการผ่อนคลายความเ ค รี ย ด และสภาวะการต รึ งของร่า ง ก า ยมีดังนี้

วิธีการมีดังนี้

1. กระดกปลายลิ้ นขึ้นแตะเพด า น ป า กให้อยู่ในระดับเ ห นื อ ฟั น และวางปลา ย ลิ้ นอยู่ในตำแหน่งนั้นตลอด

2. ผ่อนลมห า ย ใ จผ่านช่องปากให้เต็มที่ จนเกิ ดเสียง “วู้”

3. ปิดริมฝีปากแล้วห า ย ใ จเข้าอย่างเงียบ ช้า ผ่านรูจมู กแล้วนับ 1 – 4

4. กลั้ นล ม ห าย ใ จแล้วนับ 1 – 7

5. จากนั้นผ่อนล ม ห า ย ใ จผ่านช่องปากให้เต็มที่ จนเกิ ดเสียง “วู้ ส์” โดยนับในใจไป 1 – 8

6.จากนั้นปิดริมฝีปากแล้วห า ย ใ จ เข้าอย่างเงียบ ช้า ผ่านรู จ มู กแล้วนับ 1 – 4 ทำขั้นตอนที่ 4 – 6 แบ บนี้วนไปอีก 3 ครั้ง

หลายเหตุ : ทุกลมห า ย ใ จเข้าจะต้องหา ย ใ จ ผ่านทางรูจมู กอย่างเงียบที่สุด และ ทุกลม ห า ย ใ จ อ อก จะต้องมีเสียงดัง โดยผ่อนลมหายใจผ่านช่องปาก

หลับย าก

ข้อดีของเท คนิคการหายใจ คือ

1. ช่วยให้ร่ า งก ายของเราได้รับออ ก ซิ เ จ นในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยผ่อนคลายร ะ บ บ ป ร ะ ส าทให้ค ลายความตึงเค รี ย ด และยังฝึกสมาธิ ช่วยให้เราสงบขึ้น

2. ช่วยปรับส ม ดุ ลร ะ บ บ การทำงานของป ร ะ ส า ท ที่ถูกก ร ะ ตุ้ นให้เคร่งเ ค รี ย ดมาทั้งวัน

3. ช่วยให้คุณเชื่อ มต่อล ม ห า ยใ จกับร่ า งกา ยของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวกัน และช่ ว ยดึ งคุณออกจากความคิดที่ห ม ก มุ่ นอยู่ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณนอ นไม่หลับนั่นเอง

ใครหลั บย ากก็คงจะหลับง่ า ยมากขึ้นถ้าได้ลองเอาวิธีการนี้ไปใช้ดู แล้วการนอนหลับของคุณจะไม่ใช่เ รื่ อ งย ากอีกต่อไปค่ะ

ขอขอบคุณที่มาจาก postsod

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *