คนใช้รถควรรู้ไว้ การต่อ พ.ร.บ. รถทุกปี ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด

การต่อ พ.ร.บ.

คนใช้รถควรรู้ไว้ การต่อ พ.ร.บ. รถทุกปี ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด

ในทุกปีคนที่มีรถยนต์จะต้องทำการต่อภาษีรถและพ.ร.บ. ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าของรถที่ต้องรู้และเข้าใจข้อมูลและสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ของเราซึ่งเราสามารถเบิกคืนเป็นเ งิ นได้จากส่วนไหนบ้าง โดยในบทความนี้เราได้นำเอาเ รื่ อ งของผลประโยชน์จากการต่อ พ.ร.บ. รถยนต์มาให้ได้ทำความเข้าใจกันอ ย่ าง ง่าย

พ.ร.บ.รถ หรือ ประกันภั ยรถยนต์ภาคบังคับ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภั ยจากรถ มีมาตรการว่า ให้รถยนต์และจักรย านยนต์ทุกคันต้องทำประกันนี้ และจะต้องเสียภาษีในการต่อทะเบียนรถด้วย โดยที่ต้องทำอ ย่ างควบคู่กันไป เพื่อให้การคุ้มครองสำหรับเจ้าของรถในกรณีประสบอุ บั ติ เ ห ตุทั้งรถยนต์และจักรย า นยนต์ ซึ่งการคุ้มครองนี้จะรวมถึงการดูแลคลอบคลุมการเบิกจ่ายในกรณีต่างได้ดังนี้

การต่อ พ.ร.บ.

1 ค่ารั ก ษ า พ ย า บาลเบื้องต้นจากการได้รั บ บ า ด เ จ็ บ จะจ่ายตามจริง สูงสุด 30,000 บาท/คน

2 กรณี ทุ พ พ ล ภ า พ ถ า ว ร หรือ เสียอ วั ย ว ะ อ ย่ าง ถาวร จะเบิกได้ 30,000 บาท/คน

(ในกรณีที่เสียหายหรื อบ าด เจ็ บทั้งข้อ 1 และ 2 จะสามารถเบิกจ่ายได้ไม่เกิน 60,000 บาท/คน)

3 หากมีการเคลมประกันและได้รับการพิสูจน์ ตั ดสินแล้วว่าไม่ใช่ฝ่ายผิด จะได้รับค่าสินไหมทดแทน ซึ่งมีเ งิ นคุ้มครองรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้น ดังนี้

ในกรณีที่เป็นฝ่ายถูก

1 ค่า รัก ษ าพ ย า บ า ลจากการบ า ดเ จ็ บสูงสุด ไม่เกิน 80,000 บาท/คน

2 พิ ก า รหรือทุ พ พ ล ภ า พ ถ า วร ไม่เกิน 300,000 บาท/คน

3 การเสี ย อวัย วะ

หากเ สี ยอ วั ย วะตั้งแต่ข้อมือ แ ข น เท้า หรือ ตั้งแต่ ข้ อเ ท้า รวมทั้งสา ยต า อย่ า งใดอย่ างหนึ่ง รวมกันแล้ว โดย 2 กรณีนี้ขึ้นไปจะได้ 300 บาท

หากเสียอ วั ย ว ะคือมือตั้งแต่ แ ข น หรือข้อเท้า ขา รวมทั้งส า ย ต า หู ความสามารถในการพู ด อ วั ย ว ะใ นการสืบ พั น ธุ์ และอ วั ย ว ะอื่น จะได้ 205,000 บาท

กรณีเ สี ย นิ้ ว ตั้งแต่ข้ อ นิ้ว ขึ้นไป ไม่ว่าจะนิ้ วเดียวหรือหลา ยนิ้ ว จะได้ 200,000 บาท

4 ค่าชดเชยในช่วงเวลารั ก ษ าตัว จะได้รับวันละไม่เกิน 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน หรือจ่ายค่าชดเชยทั้งหมดไม่เกิน 4,000 บาท

5 ยอดเ งิ นในการให้ความคุ้มครองสูงสุดทั้งหมดรวมไม่เกิน 304,000 บาท

6 รถยนต์ขนาดที่นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง มีวงเ งิ นคุ้มครองสูงสุด ต่อเหตุ/ครั้ง 5 ล้านบาท

7 รถยนต์ขนาดที่นั่งเกิน 7 ที่นั่ง มีวงเ งิ นคุ้มครองสูงสุด ต่อเหตุ/ครั้ง 10 ล้านบาท

การต่อ พ.ร.บ.

เอกส ารที่ใช้ในการยื่นเคลม พ.ร.บ.กรณีได้รับบ า ด เ จ็ บ

1 สำเนาบัตรประชาชนผู้ ประ ส บ เ ห ตุ

2 ใบเสร็จต้นฉบับ กรณีเบิกค่าชดเชย หรือเข้าเป็นผู้ ป่ ว ยใน

กรณีทุ พ พ ลภ าพ

1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประส บเหตุ

2 ใบรับรองแ พ ท ย์ หรือเอกส ารยืนยันความ พิ ก า ร

กรณีเ สี ย ชี วิ ต

1 สำเนาบัตรประชาชนเ สี ชี วิ ต

2 ใบรับรองแพทย์หรือเอกส ารยืนยันการเ สี ย ชี วิตจากโรงพ ย าบาล

3 ใ บม ร ณ บั ตร

4 สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่สอบสวน หรือ หลักฐานที่แสดงว่าผู้เ สี ย ชี วิ ตประสบกับเ ห ตุนั้น

5สำเนาบัตรประช า ชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน ของ ทาย าท

6 สำเนาบันทึกประจำวันของคดีจาก พ นักง านสอบสวน หรือ หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นเ สี ยชี วิ ตจากประสบภั ยจากรถ

เมื่อเตรียมเอกส ารทั้งหมดครบถ้วนแล้ว ให้ทำเ รื่ อ งเบิกจ่ายจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประ สบภั ยจากรถ จำกัด ได้ทุกสาขา

สำหรับเ รื่ อ งของการเบิกจ่ายเ งิ น จะได้รับเ งิ นภายใน 7 วัน ซึ่งจะคุ้มครองในส่วนของบุคคลเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับ ทรัพย์ สินหรือตัวรถที่เสียหาย ดั งนั้u เราจึงควรมีการทำประกันภั ย รถ ยนต์ควบคู่กันด้วย หากเกิ ดเห ตุจะได้ไม่ต้องจ่ายเ งิ นค่าเสียหายหรือค่าซ่อมรถทั้งของตัวเองและคู่กรณี

ขอขอบคุณที่มาจาก krustory

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *