ลายมือคุณเป็นอย่างไรบ้าง 7 ลักษณะ ลายมือเศ ร ษฐี ออร่าชีวิตดี

7 ลักษณะ ลายมือ

ลายมือคุณเป็นอย่างไรบ้าง 7 ลักษณะ ลายมือเศ ร ษฐี ออร่าชีวิตดี

สำหรับในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นวันที่ดี ถ้าใครจะออกจากบ้านไปไหนก็ขอให้ดูด ว งลายมือกันซะก่อน เป็นลายมือของคนจะมีชีวิตสุขสบาย ที่แสดงไว้บนฝ่ามือของตัวเอง โดยในวันนี้จะมีทั้งหมด 6 ลักษณะ หากไม่ได้เกิ ดมาร วยตั้งแต่ต้น ก็มีโอกาสได้สร้างเนื้อสร้างตัวได้ในอนาคต โดยมีการวิเคราะห์ด ว งมีดังต่อไปนี้

7 ลักษณะ ลายมือ

หมายเล ข 1 เส้นชีวิต

จะบ่งบอกถึงปลายทางชีวิตของคนว่าจะมั่นคงด้วยทรัพย์สินเ งิ นทองหรืออย่างไร หากใครมีเส้นบริเวณนี้ที่ย าวหรือหนา เรียกได้ว่าเป็นบุญวาสนาของตัวคุณ หากบริเวณเส้นนี้แยกออกเป็น 3 ง่ามขายกิ่งไม้ที่แตกออก จะมีโอกาสประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย มีโอกาสสร้างรายได้หลายทาง สร้างมูลค่าและความมั่นคงให้กับชีวิตได้

หมายเล ข 2 เส้นสมองเกิ ด

ห่างจากเส้นชีวิตพอประมาณ ไม่ห่างมากเกินไป และเส้นสมองมีลักษณะดีมากคือเส้นคมชัดไม่แตกไม่เป็นเกาะ เส้นย าวพอประมาณ ทิศทางปลายเส้นเข้าแนวอังคารสูง แสดงถึงสมองที่มีคุณภาพ เป็นนักคิด นักวางแผนที่ดี และกล้าได้กล้าเสียแต่ก็มีเหตุผลเพียงพอ กล้า ตั ดสินใจด้วยความเหมาะสมและทันต่อเวลาและสถานการณ์ (หากเส้นสมองเกิ ดรวมกันเส้นชีวิตลึกเข้ามาในมือ จะเป็นคนที่ลังเล ข า ดความเชื่ อมั่นหรือข า ดความมั่นใจในตัวเอง ไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าที่ควร และไม่ค่่อยกล้า ตั ดสินใจ )

หมายเล ข 3 เส้นใจหรือจิตใจ

เป็นเส้นที่คมชัด ไม่แตก ไม่เป็นโซ่ ไม่มีเกาะ ย าวเข้าเนินพฤหัส(ใต้นิ้วชี้) แสดงถึงจิตใจที่มั่นคงมีความตั้งใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วจะทำให้ได้และมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายให้สำเร็จ เป็นคนมีคุณธรรมสูง จิตใจดีงามและมักจะได้รับความสุขความสำเร็จในชีวิตรักและครอบครัวเป็นอย่างดี ความรักลงตัว ครอบครัวดีจะเป็นพื้นฐานของความสำเร็จอีกหลาย อย่างตามมา ปลายเส้นใจแยกออกเล็กน้อย หมายถึงความพอเหมาะพอดีในเ รื่ อ งการใช้เหตุผลควบคุม ในขณะที่มีความเห็นอกเห็นใจหรือเข้าใจในอารมณ์ของคนอื่น รวมถึงเป็นคนให้ความสำคัญกับคำว่าศักศรีและเกียรติยศ

7 ลักษณะ ลายมือ

หมายเล ข 4 เส้นวาสนา

ย าวตรงถึงเนินเสาร์ ในมือนี้เส้นวาสนา (หมายเ ลv 1) คือเส้นเดียวกันเป็นเส้นที่ย าวต่อเนื่อง ไม่ข า ดตอนหรือมีเส้น ตั ด จะมีแผ่วบางลงบ้างช่วงระหว่างเส้นสมองกับเส้นจิตใจ เส้นวาสนาย าวต่อเนื่องแสดงว่าการประกอบอาชีพ หรือธุรกิจหน้าที่การงานมีความต่อเนืือง ไม่สะดุด ไม่มีอุปสรรค จะมีบ้างช่วงที่เส้นจางหรือบางลง แต่ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะเส้นไม่ข า ดหรือเปลี่ยนตำแหน่ง แสดงว่ามีปัญหาก็แก้ไขได้ คนที่มีเส้นวาสนาดีเ้ข้าไปสิ้นสุดที่ใต้โคนนิ้วกลาง บริเวณเนินเสาร์ และเนินเสาร์ก็ต้องเต็มมีความกว้างได้มาตรฐาน(ไม่แฟบหรือสูงเกินไป วัดระยะจากเส้นรัดข้อนิ้วกล่างล่างสุดถึงเส้นสมองไม่ต่ำกว่า 25 ม.ม.)ก็จะมีหลักทรัพย์ หรือมีทรัพย์สินเ งิ นทองมั่นคงได้อย่างแน่นอน (ดูเนินหลักทรัพย์ที่ิบริเวณเนินศุกร์ประกอบด้วย)

หมายเล ข 5 เส้นอาทิตย์หรือเส้นสำคัญ

เกิ ดใต้นิ้วนางบริเวณเนินอาทิตย์ เส้นอาทิตย์เป็นพี่เลี้ยงหรือส่งเสริมเส้นวาสนา เส้นนี้เกิ ดขึ้นจากที่ใดก็ได้ปลายเส้นวิ่งเข้าเนินอาทิตย์ เนินอาทิตย์ที่สมบูรณ์และได้มาตรฐานคือวัดจากเส้นรัดข้อนิ้วนางลางสุดถึงเส้นใจมียะยะไม่น้อยกว่า 30 ม.ม. เนินไม่แฟบแบนและไม่แคบเกินไป จะส่งเสิรมเส้นอาทิตย์ จากภาพที่นำมานี้เส้นอาทิตย์เกิ ดขึ้นจากเส้นจิตใจ แสดงว่าเจ้าของมือมีความปรารถนาที่จะมีชื่อเสียงเ งิ นทอง หรือมีความเด่นดังและสามารถทำได้ ด้วยได้รับอิทธิพลจากเส้นอาทิตย์นี้ซึ่งเป็นเส้นที่สวย ตั้งตรงไม่มีเส้น ตั ด คนที่มีเส้นอาทิตย์จะทำให้ชีวิตเดินเ้ข้าสู่เป้าหมายได้เร็วกว่าคนอื่น คือมีตัวช่วย มีพลังพิเศษมาสนับสนุน เส้นอาทิตย์เปรียบได้กับ๑วงอาทิตย์ คือมีแสงสว่างในตัวเองและให้แสงสว่างแก่สรรพสิ่งอื่น ด้วย หรือหากจะมองแบบดาวในมือท่านก็เปรียบเป็นสิงห์โตผู้ยิ่งใหญ่ในห มู ่สัตว์ คือเจ้าของมือจะมีความกล้าหาญ มีความรอบรู้ ฉลาด และมีพลัง จึงทำให้พิชิตเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว คนที่มีชื่อเสียงเด่นดังทุก คนจะมีเส้นอาทิตย์ที่สวยงามเสมอ

หมายเล ข 6 เส้นพุธ

เป็นเส้นที่ส่งเสริมเส้นอาทิตย์ด้วย เป็นเส้นที่่สื่อถึงการเจรจา การใช้วาทะศิลป์ ความเฉลี่ยวฉลาด ความมีเหตุผลและความซับซ้อนในมิติการคิดอ่ า นการเข้าถึงจิตใจของบุคคลอื่น การมีสัมผัสที่ 6 การการมีสุขภาพที่ดีหรือรู้จักดูแลใส่ใจหรือให้ความสำคัญกับเ รื่ อ งสุขภาพ จึงเป็นคนที่มีสุขภาพดี และแจ่มใสอยู่เสมอ

หมายเล ข 7 เส้นจิตใจ

เป็นเส้นที่มีปลายแยกออกเป็นง่ามหรือปากซ่อม หมายถึงความเข้าถึงจิตใจคนอื่น เป็นนักปกครอง หรือบริหารจัดการได้ดีเยี่ยม รู้จักเข้ากับคนอื่น รู้วิธีแก้ปัญหาเ รื่ อ งคนได้อย่างดีเยี่ยม ตรงนี้คือลักษณะเด่นอีกหนึ่งประการของการเป็นผู้นำหรือเจ้าของกิจการจำเป็นที่จะต้องมี และอีกหนึ่งความหมายของปลายแยกเข้าสู่ใกล้ใต้โคนนิ้วชี้คือเกียรติยศ เป็นคนมีจิตใจรักเกียรติรักศักศรี จึงหาวิธีหรือช่องทางเพื่อความมั่นคงและมีศักศรีในสังคมเพิ่มเติมจากความร่ำຣวຢมีเ งิ นทองแล้ว

ขอขอบคุณที่มาจาก postsara

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *