เตือ นแล้วนะ คนที่ป่ ว ยโ ร คดังกล่าว ห้ ามนวดเ ด็ ดข า ด

ห้ ามนวด

เตือ นแล้วนะ คนที่ป่ ว ยโ ร คดังกล่าว ห้ ามนวดเ ด็ ดข า ด

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวทางสื่อโซเชียลออนไลน์ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560 มีหญิงคนนึงอายุ 59 ปี ได้นวดจับเส้นที่ร้านนวดแผนไทยโบราณแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี จนเป็นเหตุให้ขาของเขา “หัก” จนต้องรับการเข้ารั กษ าในโรงพย าบาล

นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่ากรม สบส.ในฐานะหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคมิได้นิ่งนอนใจ โดยได้ประสานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ.ชลบุรี) ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบร้านนวดดังกล่าว พบชายวัย 50 ปี แสดงตัวเป็นเจ้าของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและเป็นผู้ให้บริการแก่หญิงรายดังกล่าวด้วย

โดยได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จาก สสจ.ชลบุรี จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพโดยมิได้รับอนุญาต ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 ห้ ามนวด

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ขอเน้นย้ำให้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพทุกแห่ง ต้องมีการซักประวัติเพื่อประเมินสภาพร่ า งกายของผู้มารับการนวดทุกครั้ง ห้ามให้บริการนวดแก่บุคคลที่มีอาการ 13 ข้อดังต่อไปนี้ คือ

1. มีไข้สูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียส

2. มีอาการโ ร คติ ดเ ชื้ อเฉียบพลัน

3. มีการอักเสบจากการติดเ ชื้ อ

4. ก ร ะ ดู กแตก หัก ปริ ร้าว ข้อเคลื่อน

5. เป็นโ ร คหัวใจ 6.ความดันโลหิตสูง

7. เบาหวานที่ยังควบคุมอาการให้เป็นปกติไม่ได้

8. มีโ ร คผิวหนังมีแ ผ ลเปิดเรื้อรัง

 ห้ ามนวด

9. โ ร คติดต่อระยะแพ ร่ เ ชื้ อ

10. โ ร คม ะ เ ร็ ง

11. แผลหลังผ่า ตั ดยังไม่หายสนิท

12. หลอดเ ลื อ ดดำอักเสบ และ

13. ก ร ะ ดู กพรุนรุ นแร ง ห้ามให้บริการนวดเ ด็ ดข า ดเพราะอาจเกิ ดอันตรายได้

โฆษกกรม กล่าวอีกว่า จุดที่ห้ามนวดเ ด็ ดข า ดคือ ตามแนวก ร ะ ดู กและหลอดเ ลื อ ด แนวก ร ะ ดู กต้นคอ แนวก ร ะ ดู กสันหลัง บริเวณซี่โครง บริเวณข้างคอ ใต้หู หลังหู และต่อมน้ำเหลืองใต้คาง การนวดบริเวณหลังจะเป็น การนวดตามแนวสันกล้ามเนื้อไม่ใช่บริเวณก ร ะ ดู กสันหลัง ส่วนจุดที่ต้องs ะวั งคือการกดจุดเปิดประตูลม ควรทำ ครั้งเดียวไม่เกิน 45 วินาที และจุดที่เป็นศูนย์รวมของเส้นประสาทต่างเช่น ข้อพับแขน ข้อมือ และข้อพับขา ส่วนข้อควรร ะ วังอื่น คือ กลุ่มเด็ก หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ โ ร คหลอดเ ลื อ ด ผู้ป่ ว ยโ ร คเบาหวานที่ยังควบคุมอาการให้เป็นปกติไม่ได้

โ ร คก ร ะ ดู กพรุนรุ นแร ง ผู้ที่ได้รับการผ่า ตั ดใส่เหล็กและข้อเทียม หรือจุดที่เคยทำศัลยกssมตกแต่ง บริเวณที่มีการอักเสบจากการติ ด เ ชื้ อ กร ะ ดู ก แ ต ก หั ก ปริ ร้ า ว ข้อเคลื่อน โร ค หั ว ใจ ความดั น โ ล หิต สู ง โ ร คผิ ว ห นั งมีแผ ลเปิดเ รื้ อ รัง โ ร คติดต่อระยะแ พ ร่ เ ชื้ อ โร ค ม ะเ ร็ง แ ผ ลหลังผ่ า ตั ดยังไม่หายสนิท หลอดเ ลื อ ดดำอักเสบ เป็นต้น

หากประชาชนพบร้านนวดไม่ได้มาตรฐาน หรือเปิดร้านโดยไม่ได้รับอนุญาต สามารถแจ้งเบาะแสมายังกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หมายเ ลvโทรศัพท์ 02 193 7000 ต่อ 18429 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง เพื่อดำเนินการตรวจสอบ และประสานพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ขอขอบคุณที่มาจาก komchadluek

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *